หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article

หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling Techniques)

• ระยะเวลาอบรม 1 วัน  
• เหมาะสำหรับ  ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน  แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

 

- เข้าใจบทบาทของผู้ให้บริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อการรับข้อร้องเรียน 
- เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่กำลังประสบปัญหาและ ต้องการร้องเรียน
- เพิ่มพูนทักษะของผู้รับข้อร้องเรียน อาทิ ทักษะการฟัง การพูด การวิเคราะห์  การควบคุมอารมณ์  และ การควบคุมบทสนทนา
- เรียนรู้เทคนิคการรับมือลูกค้าร้องเรียนทางช่องทาง Online และ Comment เชิงลบใน Social Media
- ฝึกฝนเทคนิคการให้บริการลูกค้าร้องเรียนในสถานการณ์ต่างๆ
- เพิ่มความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่

 

• ความสำคัญของข้อร้องเรียน
• บทบาทของผู้ให้บริการที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
• การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้าและการรับเรื่องร้องเรียน
• ทักษะที่จำเป็นของผู้รับข้อร้องเรียน
• เทคนิคการควบคุมอารมณ์ของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
• การใช้คำพูดเชิงบวกในการรับเรื่องร้องเรียน
• สาเหตุของการร้องเรียน
• อารมณ์และความคาดหวังของลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียน
• การวิเคราะห์ลูกค้าและประเด็นของการร้องเรียน
• ลักษณะของลูกค้าหลากหลายประเภทที่มีปัญหาและยากจะรับมือ
• เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้า
• ขั้นตอนการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและรับข้อร้องเรียน
• การรับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางบริการต่างๆ

 

แนวทางในการฝึกอบรม

• วิทยากรแนะนำทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการบริการ (ผ่านเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้)
• จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ Role Play และ การระดมสมอง


หมายเหตุ : หัวข้ออบรม และ กิจกรรมสามารถหารือร่วมกันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม

ติดต่อ Call Center Master  โทร 095-896-8586  หรือ อีเมล  contact@callcentermaster.com

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
In-House Training Course

หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ (Build Positive Attitude in Customer Service) article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Build Excellent Customer Service Team Supervisor) article
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article