หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article

หลักสูตร  การบริหารการทำงานของ  Contact Center อย่างมืออาชีพ
(Professional Contact Center Management)

ระยะเวลาอบรม 1 วัน   
เหมาะสำหรับ  ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center
และการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

 

   
- เข้าใจภาพรวมของการบริหารหน่วยงาน Contact Center
- รู้จักดัชนี (Metrics) ใน Contact Center และเข้าใจความสัมพันธ์ของผลการทำงานในดัชนีต่างๆ  
- เรียนรู้การวิเคราะห์  Contact Center Report  เพื่อนำไปใช้ในการบริหารหน่วยงาน Contact Center  
- เรียนรู้เทคนิคการประเมินคุณภาพโดยวิธี Call Monitoring  
- เรียนรู้กระบวนการบริหารทีมงาน  Contact Center


 

หัวข้อที่ 1:  ภาพรวมของการบริหารหน่วยงาน Contact Center
 

หัวข้อที่ 2 : การบริหารประสิทธิภาพการทำงานของ Contact Center  

ดัชนี (Contact Center Metrics) และ การกำหนดมาตรฐานการทำงาน (KPI Targets) 
      
Inbound Phone
      
Outbound Phone
      
Non-Phone อาทิ Email และ Non-Real Time Transaction
      
Productivity
ความสัมพันธ์ และ การนำ Contact Center Metrics ไปใช้ในการบริหารทีมงาน 
การควบคุมและบริหาร Contact Center KPI โดย Real-time Monitoring 
การวิเคราะห์รายงาน (Contact Center Report) และ การสร้าง KPI Scorecard 
การนำข้อมูลการติดต่อจากลูกค้า (Historical Data) เพื่อใช้ในการจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม

 

หัวข้อที่ 3 : การบริหารคุณภาพการทำงานของ Contact Center  

ดัชนีที่ใช้วัดคุณภาพการทำงานของ Contact Center (Quality Metrics)
การตรวจสอบคุณภาพโดยวิธี Call Quality Monitoring 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพการบริการ 

 

หัวข้อที่ 4 :  การบริหารทีมงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และเป้าหมายขององค์กร 

ขั้นตอนการบริหารทีมงาน Contact Center 
การวางแผนการฝึกอบรม และเทคนิคการสอนงาน  
การ Drive / Motivate ทีมงานให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (Contact Center Agent)  
ปัญหาที่มักพบในการบริหารทีมงาน และแนวทางการทำงานของหัวหน้าทีม Contact Center

 

 

แนวทางในการฝึกอบรม

• วิทยากรบรรยายผ่านเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้
• จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน (สอดคล้องกับเนื้อหาของการอบรม)


 

หมายเหตุ : หัวข้ออบรม และ กิจกรรมสามารถหารือร่วมกันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม

 

ติดต่อ Call Center Master โทร 095-896-8586 หรือ อีเมล contact@callcentermaster.com

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
In-House Training Course

หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ (Build Positive Attitude in Customer Service) article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Build Excellent Customer Service Team Supervisor) article
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article