บริการจัดอบรม (In-House Training) article
บริการจัดอบรมภายในองค์กร
(In-House Training Service)

Call Center Master ขอแนะนำบริการจัดอบรมเกี่ยวกับการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การให้บริการลูกค้า การขายทางโทรศัพท์ และการบริหาร Call Center ในรูปแบบการจัดอบรมภายใน (In-Housing Training) โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่ากว่า 20 ปี

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Call Center และ Contact Center
หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Service and Complaint Handling)
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Telephone Service)
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Complaint Handling Techniques)
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Communication Techniques)
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center
(Service Mind & Telephone Skill)
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์
(Telephone & Service Skills)
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
(Complaint Handling)
หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ
(Build Positive Attitude in Customer Service)

 

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
(Building Effective Communication and Collaboration with Service Mind)

 

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ขาย (Telesales)
หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesale techniques)

 

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร (Contact Center Manager) หัวหน้างาน (Supervisor)
และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (Quality Assurance)
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ
(Professional Contact Center Management)
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ
(Contact Center Metrics, Qualtiy Assurance and Professional Management)
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ
(Strategic Contact Center Team Management and Quality Assurance)
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์
(Quality Assurance - Call Center)
หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์
(Call Center Measurement & Quality Control)
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
(Build Excellent Customer Service Team Supervisor)
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center
(Call Center Management - Key Success)
 In-House Training Course

หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ (Build Positive Attitude in Customer Service) article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Build Excellent Customer Service Team Supervisor) article
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article