Skills DevelopmentCall monitoring ช่วยพัฒนาทีมขาย (Telesales Team) ของคุณได้อย่างไรarticle

การพัฒนาการทำงานของเจ้าหน้าที่ขาย (Telesales) ที่ผ่านการทำงานมาระยะหนึ่งสามารถทำได้หลายวิธี  เช่น การให้คำแนะนำ (Coaching)  และ การจัดอบรม (Training) เป็นต้น   ซึ่งการสุ่มฟังการสนทนาของเจ้าหน้าที่ขาย  (Call Monitoring)  โดยหัวหน้างาน (Supervisor) หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA)  จะทำให้ทราบการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน  และนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาทีมงานได้  

 
เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับผู้เข้าอบรมด้านการบริการ article

ทุกๆ หน่วยงานด้านบริการลูกค้ามักจะให้ความสำคัญกับการจัดอบรมเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Call Center Agent  หรือ Customer Services) เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเจ้าหน้าที่ และลดความเครียดจากการทำงาน  เนื่องจากการบริการที่ดีจะมีผลโดยตรงกับความพึงพอใจของลูกค้า 

 
เทคนิคในการพัฒนาคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ Call Center article

การพัฒนาคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ Call Center นั้น จะต้องทำสองส่วน คือ การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาทักษะการให้บริการ หรือ การขาย  ซึ่งสามารถทำได้โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำความรู้ในการให้บริการมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมระหว่างการอบรม          

 
ทักษะที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ Call Centerarticle

การพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเจ้าหน้าที่ Call Center มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าหรือผู้ขอรับบริการต้องการบริการที่มีคุณภาพ และองค์กรต่างๆ มีการแข่งขันในเรื่องของการให้บริการ  ทักษะที่สำคัญในการบริการทางโทรศัพท์ ประกอบด้วย ทักษะในการพูด ทักษะการฟัง  

การขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพarticle

การขายสินค้าหรือบริการทางโทรศัพท์ยังเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยม เนื่องจากต้นทุนการติดต่อไม่สูง  ติดต่อลูกค้าได้จำนวนมากในแต่ละวัน  และสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ   แต่ทว่าลูกค้าเหล่านี้ก็มักจะเคยได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesales)  และอาจจะมีประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีมาก่อน  การที่จะเพิ่มยอดขายของสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ขายจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดี  การสนทนาและนำเสนอสินค้าน่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับลูกค้าอย่างแท้จริง 

หน้า 10/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]