ความคิดเห็นของหัวหน้าทีมบริการลูกค้าในยุคดิจิตัล article

ความคิดเห็นของหัวหน้าทีมบริการลูกค้าในยุคดิจิตัล  

Call Center Master  ขอแบ่งปันความคิดเห็นที่ทีมงานของ Call Center Master ได้มีโอกาสพูดคุยกับหัวหน้าทีมบริการลูกค้าท่านหนึ่ง  ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานของท่านได้ให้บริการผ่านช่องทาง Voice และ On-Line
 
ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันที่มี Lifestyle เปลี่ยนไปในยุคดิจิตัล 
 
   ลูกค้ายุคดิจิตัลต่างจากเมื่อก่อนมาก ปัจจุบันลูกค้า 70 - 80% ใช้ Smart phone  ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก   สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตลอด 24 ชม.  และข้อมูลที่อยู่ใน Internet ก็มีทั้งที่เชื่อถือได้  และไม่น่าเชื่อถือ  ลูกค้ายุคนี้ เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบความผิดปกติอะไร จะ post ถามเพื่อนหรือถาม Social Network ทันที  ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ลูกค้าจะติดต่อสอบถามจาก Call Center ก่อน  มีการ post and share โดยยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดและทำให้เกิดความเสียหายต่อ Brand ได้ง่ายมาก อย่างไรก็ตาม  เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป เราก็จำเป็นต้องพัฒนาการบริการตามเทคโนโลยีให้ทัน  ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือทาง Digital ช่วย  monitor และคัดกรองให้ชั้นหนึ่งก่อน และเนื่องจากช่องทางดิจิตอลไม่มีเวลาเปิดปิด  ดังนั้น  Contact Center จะต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา
 
การพัฒนาทีมงานเพื่อให้บริการลูกค้าได้หลากหลายช่องทาง  
 
         ทีมหัวหน้างานมีบทบาทสำคัญ  เราจะมีการ update ให้ทราบถึงแนวโน้มของตลาดและแผนงานของบริษัท ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ให้หัวหน้างานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนกำลังคน และฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานมี multi-skill มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับพนักงาน   คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะกับบริการช่องทางใหม่  จัดอบรมและให้ฝึกงาน   โดยหัวหน้าทีมและ QA จะดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจมากขึ้น     เมื่อกลุ่มแรกทำได้ดีแล้ว ก็จะหมุนเวียนอบรมรุ่นต่อๆไป   การที่มี multi-skill agent ในทีมงาน จะช่วยให้สามารถจัดกำลังคนได้เพียงพอกับช่องทางการให้บริการที่หลากหลายขึ้น
 
แนวทางในการดูแลเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ และต้องการร้องเรียนทางช่องทาง Social Media
 
         เรื่องร้องเรียนที่น่ากังวลใจที่สุดในปัจจุบันคือ Social Media Drama   ลูกค้าในยุคดิจิตอลค่อนข้างใจร้อน และมัก post ใน Social Media ก่อนที่จะติดต่อบริษัท ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท      ดังนั้นจึงต้องมีทีมที่ monitor negative post     ทีมงานจะพยายามหาทางติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ได้เร็วที่สุด  เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าบริษัทให้ความสำคัญกับปัญหาที่ลูกค้าพบ  แจ้งขั้นตอนและแนวทางการดูแลลูกค้า  แนวทางการป้องกัน incident ในอนาคต     เมื่อผู้ร้องเรียนได้รับการดูแลที่เหมาะสมและพึงพอใจแล้ว เราก็มีความคาดหวังว่าลูกค้า จะช่วย update post ให้เป็น positive  หรืออาจลบโพสต์ออกเอง       
          นอกจากนั้น ผู้รับเรื่อง จะต้องใช้ทักษะในการพูดคุยเพื่อจะได้รายละเอียดมากที่สุดโดยไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองถูกตรวจสอบ ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าบริษัทให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นและจะรีบดำเนินการอย่างเร็วที่สุด  วิเคราะห์และจับประเด็นให้ได้ว่าลูกค้ามีวัตถุประสงค์ในการร้องเรียนอย่างไร   เช่น ต้องการได้รับค่าชดเชย  ต้องการเปลี่ยนสินค้าในจำนวนที่เหมาะสม  ต้องการความยุติธรรม  ต้องการให้เรื่องถูกเปิดเผยแก่สาธารณะเพื่อเตือนสังคม หรืออื่นๆ  เมื่อจับประเด็นได้แล้ว ควรตอบสนองเบื้องต้นเท่าที่ทำได้ไปก่อน ( ปรึกษาหัวหน้างาน ) เพราะหากลูกค้ายังรู้สึกว่าคำตอบยังไม่ตรงใจ  อาจเกิดการ post และ share เปิดประเด็นใหม่ต่อจาก post เดิมได้
 
ข้อคิดในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
 
การจะไปให้ถึงเป้าหมาย  ทีมงานมีส่วนสำคัญมาก การเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่  เปิดใจยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือและให้อภัยกัน   แม้จะมีอุปสรรคอย่างไร  ส่วนใหญก็จะผ่านพ้นไปได้ นอกจากนั้น การมีทัศนคติบวก เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง เป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน แล้วอย่าลืมชมเชยและให้กำลังใจกันบ่อยๆ จัด Team Building สักปีละครั้ง จะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงเพิ่มพลังให้ทีมงานได้อย่างดี
 
 
บทความโดย
 
คุณปัจมา กอสุวรรณ
Call Center Master
14 กุมภาพันธ์ 2560
 Special Interview

บทสัมภาษณ์ คุณดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณวรพจน์ สุโขชัยยะกิจ article
บทสัมภาษณ์ คุณณัฎฐา ใฝ่ใจ article
บทสัมภาษณ์ คุณพัณณิตา พัวประเทือง article
บทสัมภาษณ์ คุณกฤตาภร ณ นคร article
บทสัมภาษณ์ : คุณสลักจิต การะเกตุ article
บทสัมภาษณ์ คุณศิริวรรณ ดวงมา article
บทสัมภาษณ์ คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
บทสัมภาษณ์ คุณธนศักย์ เฉลิมกิตติชัย article
บทสัมภาษณ์ คุณภัคภาคิน ธนพลโภคิน article
บทสัมภาษณ์ คุณจันทนีย์ อ่อนจันทร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนิสา มังกรทอง article
บทสัมภาษณ์ คุณสัจภรณ์ ธนศิริศาสตร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนันทวัน ฮวดเจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม article
บทสัมภาษณ์ คุณสุรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล article
บทสัมภาษณ์ คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
บทสัมภาษณ์ คุณภัทรพร เต็งซัน article
บทสัมภาษณ์ คุณนาวิน พุ่มโพธิ์สุวรรณ article
บทสัมภาษณ์ คุณปรัชญาภรณ์ ราวินจิรพัฒน์ article
บทสัมภาษณ์ พนักงาน Call Center ตำแหน่ง Technical Support ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด article
บทสัมภาษณ์ คุณคมคาย รักจันทึก article
บทสัมภาษณ์ คุณวาราณา แสงมณี article
บทสัมภาษณ์ คุณเสาวนีย์ ชัยชนะสุวรรณ article