ReadyPlanet.com

เทคนิคในการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ Call Center article

เทคนิคในการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ Call Center

การขอรับบริการด้านข้อมูลทาง Call  Center  เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และ ลดค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนของลูกค้าและบริษัท   หน่วยงาน Call Center  จึงมีความสำคัญ และถูกมองว่าเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย   หากลูกค้าได้รับการบริการที่ดี  พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าเจ้าหน้าที่ Call Center มีมารยาทในการสนทนาที่ดี ลูกค้ามีความรู้สึกว่าพึ่งพาได้  และแก้ปัญหาได้รวดเร็ว  ลูกค้าก็จะพึงพอใจ และ เขาก็จะเป็นลูกค้าที่ภักดีต่อองค์กรต่อไป   นอกจากนั้น หากลูกค้าไม่พอใจ และเกิดเรื่องร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่   หัวหน้างาน (Call Center Supervisor)  จะต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหา และให้ความสำคัญกับเรื่องร้องเรียนนั้นๆ จนแก้ปัญหาได้สำเร็จลุล่วง
 
ด้วยความเป็นจริงที่ว่าลูกค้าแต่ละรายมีนิสัยส่วนตัว และ ความต้องการที่ไม่เหมือนกัน   บางท่านอาจจะได้รับการบริการที่ไม่ได้ตามความคาดหวัง แต่ไม่ได้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รับสาย (Call Agent) ในทันที  หรือ พอใจการบริการแต่ก็จบสายไปโดยไม่ได้ชมเชยเจ้าหน้าที่     จึงเป็นเหตุผลให้หน่วยงาน Call Center  ควรจะสุ่มตัวอย่างของลูกค้าเพื่อสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการที่ได้รับ   เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น และ หากได้รับคำชมเชยจากลูกค้า ก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้ให้บริการ (เจ้าหน้าที่รับสาย) และ หน่วยงานต่อไป
 
เทคนิคในการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ Call Center
ออกแบบสอบถาม ให้ชัดเจน  ไม่วกวน  เมื่อลูกค้ารับฟังคำถามจะได้ตอบคำถามได้ตรงประเด็น
ให้สอบถามลูกค้าทันที โดยใช้ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)  ในการให้คะแนน   ทั้งนี้ หากบริษัทของท่านไม่มีระบบดังกล่าว ท่านสามารถทำการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าโดยโทรกลับไปยังลูกค้าให้เร็วที่สุดหรือไม่ควรเกิน 1 สัปดาห์ หลังจากวันที่ลูกค้าติดต่อมายัง Call Center
หากต้องมีการสุ่มตัวอย่างเพื่อสอบถาม  ไม่ควรทำแบบสอบถามกับลูกค้ารายเดิมๆ  (ถึงแม้ว่าลูกค้าท่านนั้นจะติดต่อมายัง Call Center บ่อยๆ)  เนื่องจากจะได้ข้อมูลที่ไม่กว้าง และ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกรำคาญได้
กรณีสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าทางโทรศัพท์  ให้ขออนุญาตลูกค้าทุกครั้งก่อนเริ่มคำถาม 
เจ้าหน้าที่โทรออก (Outbound Agent)  ไม่ควรใส่ความคิดเห็นส่วนตัว หรือ พูดชี้นำคำตอบแก่ลูกค้า
ก่อนจบการสนทนา อย่าลืมขอบคุณลูกค้าทุกครั้งที่ให้ข้อมูล  
 
หัวข้อที่ใช้ในการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของเจ้าหน้าที่  Call Center
ความรวดเร็วในการรับสายของเจ้าหน้าที่
ความเข้าใจกับคำถาม และความต้องการของลูกค้า (ทักษะในการจับประเด็นคำถาม)
ความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของเจ้าหน้าที่
การอธิบาย ข้อมูลต่างๆ  ครบถ้วนและ ชัดเจน 
ความสุภาพ และ เต็มใจบริการ (Service Mind)
ความพึงพอใจต่อบริการโดยภาพรวม
 
หลังจากท่านได้รับข้อมูลจากลูกค้าแล้ว ให้ท่านนำข้อมูลมาสรุป  และ วิเคราะห์ ความสามารถของเจ้าหน้าที่
รับสาย (Call Center) และ ประสิทธิภาพของหน่วยงาน Call Center   เพื่อใช้ในปรับปรุงการบริการ   นอกจากนั้น  มีความเป็นไปได้ ที่ท่านจะได้รับคำแนะนำติ-ชม เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆในองค์กรของท่าน  ซึ่งท่านสามารถส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
 
บทความโดย :  คุณกฤตาภร ณ นคร
17 มิถุนายน 2556
 
 Management

10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การรับมือ Comment เชิงลบใน Social Media article
เทคนิคการตอบ Comment ผ่าน Social Media article
ออกแบบแบบฟอร์มตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center อย่างไร article
ระบบ Real-Time Monitoring ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหน่วยงาน Contact Center article
หัวหน้าทีม Contact Center จะบริหารการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไร article
5 วิธี สำหรับจัดการทีมงานที่ทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย article
เทคนิคการทำ Call Calibration ที่มีประสิทธิภาพ article
7 คำถามที่ Contact Center Manager ควรมีคำตอบ article
5 วิธีในการเพิ่มคุณภาพการบริการของ Contact Center article
เทคนิคการเขียนอีเมลอย่างมีคุณภาพ article
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า โดย Multi-Channel Contact Center article
5 วิธี เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในการติดต่อ Call Center article
Mystery Shopper มีประโยชน์อย่างไร article
เพิ่มศักยภาพให้หน่วยงาน Contact Center ของคุณ article
5 วิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ Contact Center article
8 เคล็ดลับ (Tips) สำหรับการให้บริการลูกค้าทางอีเมล article
การทำ Call Monitoring ช่วยพัฒนางานบริการของคุณได้อย่างไร article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
ดัชนีที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการโทรออก (Telemarketing and Telesales Performance Indicators) article
7 กลยุทธ์ในการเพิ่มความพึงพอใจ และดึงดูดลูกค้า Internet article
เคล็ดลับ 5 ข้อในการเป็นสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน Call Center article
การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทำอย่างไร article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
กลยุทธ์การบริการลูกค้า ตอนที่ 5 article
กลยุทธ์การบริการลูกค้า ตอนที่ 4 article
กลยุทธ์การบริการลูกค้า ตอนที่ 3 article
กลยุทธ์ในการบริการลูกค้า ตอนที่ 2 article
กลยุทธ์ในการบริการลูกค้า ตอนที่ 1 article
เทคนิคการทำ Call Monitoring ให้มีประสิทธิภาพ article
การทำ Call Monitoring จำเป็นสำหรับ Call Center ของคุณอย่างไร article
จะวัดประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ Call Center ของคุณอย่างไร article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพ Call Center article
10 กลยุทธ์ในการบริหารงานบริการ article