24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article

24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ

24 Positive Words to Service Foreign Customer
 
 
การใช้คำพูดเชิงบวกสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการบริการแบบเผชิญหน้า ทางโทรศัพท์ และ การแชทกับลูกค้า ซึ่งการเลือกใช้คำพูดจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องการจะสื่อสารกับลูกค้า ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องไม่ลืมว่า เราควรเลือกใช้คำพูดที่ลูกค้าอยากฟัง  ไม่ใช่คำพูดที่เราอยากพูดเท่านั้น

บทความก่อนหน้านี้ Call Center Master ได้เขียนเกี่ยวกับการใช้รูปแบบคำพูดเชิงบวกเป็นภาษาไทย และเราพบว่าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าอีกไม่น้อย จำเป็นต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ  บทความนี้ Call Center Master ขอแบ่งปันการใช้คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ ในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้

• กล่าวทักทาย หรือต้อนรับลูกค้า (Greeting)

1. “Welcome to (Company Name) Customer Service. My name is (Agent Name). How can I help you?”
2. “Good morning/afternoon.  You’re contacting (Company Name). My name is (Agent Name). How may I help you today?”
 
• เมื่อเจ้าหน้าที่ ไม่มีข้อมูลที่ลูกค้าสอบถาม (Does not have information)

3. “Let me find out …. for you …”
 
•  ขอข้อมูลจากลูกค้าเพิ่มเติม (When More Information Is Needed)

4.  “ About your inquiry, it would be great if you could tell me a bit more about…”
5.  “For me to (Action), it would be brilliant if you could give me just of few more details on.”
 
•  แสดงความเข้าใจสถานการณ์ของลูกค้า (Acknowledge Customer Situation)

6.  “Thank you (Customer Name), it is great that you informed us about this issue.”
7.  “I realise that this situation is difficult, but let’s try and find a solution.”
8. “I’m sorry you are having this problem. Let’s see if there is anything we can do to help the situation.”

•  สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า (Reassuring the Customer)

9. “Definitely, I will make sure that this gets resolved for you.”
 
•  เสนอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า (Giving Instructions and Assistance)

10.  “All you need to do is to just….”
11.  “A simple way / method to fix it will be to…”
12.  “I will email you a link to the web page and stay on the phone, if you need further assistance.”
 
•  ขอพักสายเพื่อหาข้อมูล หรือ ประสานงาน (Put Customer on Hold)

13. “Would you please waiting when I put you on hold for a minute or two, while I quickly retrieve your details?”
 
•  การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงกับความต้องการ (Give Alternative Solution)

16. “What I’m doing for you now is…(Alternative solution)” 
17. “The item is out of stock. Would you like me to pre-order it for you so it will be with you in 4 weeks?”
 
• ให้บริการลูกค้าที่มีอารมณ์โกธร (Dealing with Angry Customer)

18.  “I am very sorry for your inconvenience, for the quickest resolution, I would request you to …
19.  “Thank you so much for your understanding, (Customer Name), I will do my best to help you..” 
20. “We always value customers who give us their feedback.  I will be sure to pass on what you have told me to our manager team…”
 
• ขอรับเรื่องเพื่อดำเนินการต่อ (Ask for Next Action)

21. “I would like torecommend that you (Action), (Customer Name), so that I can take further action without delay.”
 
• การจบสนทนา (Closing the Call)

22. “Is there anything, I can help your further?”
23. “Thanks for calling, and if you have any additional questions, please contact us.”
24. “Thank you for calling (Company Name) and have a nice holiday.”
 
การใช้คำพูดเชิงบวกมีความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ และความไว้วางใจจากลูกค้าที่กำลังขอรับบริการ  และคำพูดเชิงบวกเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดข้อโต้แย้งกับลูกค้าระหว่างการให้บริการ เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไป  ทั้งนี้ การบริการที่ประสบความสำเร็จ คือการบริการที่แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้และลูกค้ามีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ
 
บทความโดย
 
คุณกฤตาภร ณ นคร
16 สิงหาคม 2564
 
อ้างอิงจาก https://www.callcentrehelper.com/the-top-25-positive-words-and-phrases-1847.htm
 Editors Pick

5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center
วิธีสร้าง Motivation ให้กับทีมงาน Contact Center article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร
5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
สื่อสารผิดเพราะความคิด article
5 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของ Contact Center article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
Microsoft Teams Direct Routing article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article