ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article

ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน
Excellent Supervisory Skill


 
             การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ควรมีทักษะเฉพาะในงานของตนเอง (Technical Skills) เท่านั้น แต่ควรมีทักษะในการบริหารคน (Soft Skills) ควบคู่กันไป ซึ่งทักษะการบริหารคนมักจะเป็นปัญหาของหัวหน้างานส่วนใหญ่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

             ทักษะในการบริหารคนมีหลากหลายแบบ แต่ทักษะหนึ่งที่สำคัญและหัวหน้างานจำเป็นต้องมี คือ “การบริหารผลงานของลูกน้อง” ดังนั้น ศิลปะในการบริหารผลงานของลูกน้องจึงเป็นเรื่องที่หัวหน้างาน จำเป็นต้องศึกษาไว้เพื่อนำปรับมาใช้กับลูกน้องที่มีหลากหลายสไตล์ดังต่อไปนี้

แบบที่ 1 สไตล์ที่มีผลงานและศักยภาพต่ำ
ลูกน้องสไตล์นี้ไม่สามารถสร้างผลงานที่มอบหมายให้ได้ตาม
เกณฑ์ที่หัวหน้างานต้องการ ทำงานช้ามาก ทำงานผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีแววของการเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำ ไม่ชอบคิดหรือตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีทัศนคติไม่ดี ชอบพูดถึงองค์การและบุคคลอื่นในทางลบเสมอ

แนวทางการบริหารผลงาน : สอนงาน เป็นพี่เลี้ยง พูดคุยเป็นระยะๆ ให้คำแนะนำถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานอย่างต่อเนื่อง การให้ “เวลา” กับคนสไตล์นี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ 
 

 
แบบที่ 2 สไตล์ชอบคิด ชอบวิจารณ์ หรือพวกเก่งแต่ไม่ทำ
ติคนอื่นไปทั่ว ไม่สามารถสร้างผลงานได้ตาม
มาตรฐาน

แนวทางการบริหารผลงาน : มอบหมายงานที่เน้นเรื่องการคิดการวิจารณ์ รวมถึงการนำเสนองาน ซึ่งเป็นงานที่ตรงกับสไตล์ และ หัวหน้างานต้องติดตามตรวจสอบการทำงานเป็นระยะๆ โดยให้รายงานผลงานเป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ เพื่อติดตามว่าสามารถผลิตผลงานได้ตามเป้าหมาย ถ้าไม่ ต้องให้คำแนะนำหรือแนวทางในการทำงาน
 

 
แบบที่ 3 สไตล์ขยันทำงานแต่ไม่ชอบคิด
ไม่ชอบวางแผนหรือแก้ไขปัญหา เรียกคนกลุ่มนี้ว่า มดงาน
 
แนวทางการบริหารผลงาน : หัวหน้าต้องใจเย็น ๆ และคอยให้คำแนะนำแนวทางการทำงานใหม่ ๆ อย่างละเอียด ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้กำลังใจและพูดกับพวกเขาเสมอว่า “คุณทำได้”, “พี่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณ”
 

 
แบบที่ 4  สไตล์มีผลงานสูงและศักยภาพสูง
สร้างผลงานที่สูงกว่ามาตรฐาน เป็นคนที่ชอบคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์การได้

แนวทางการบริหารผลงาน : การกำหนดเป้าหมายงานที่ท้าทายอยู่เสมอ การมีตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจน การมอบหมายงานหรือโครงการใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา การพาไปดูงานหรือไปประชุมร่วมกับบุคคล หรือ ลูกค้าคนสำคัญ ๆ เป็นเสมือนตัวกระตุ้นจูงใจให้คนแสดงผลงานและศักยภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง
 

 
          ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน หัวหน้าต้องเข้าใจลูกน้องว่าพวกเขาเป็นสไตล์ไหน เพราะการเข้าใจถึงสไตล์ของลูกน้อง จะช่วยให้หัวหน้างานสามารถหาแนวทางในการบริหารผลงานของลูกน้องได้อย่างตรงจุดมากถึงมากที่สุด


บทความโดย
 
คุณสลักจิต การะเกตุ
10 พฤศจิกายน 2563
 Editors Pick

5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center
วิธีสร้าง Motivation ให้กับทีมงาน Contact Center article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร
5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
สื่อสารผิดเพราะความคิด article
5 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของ Contact Center article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
Microsoft Teams Direct Routing article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article