เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article

เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร 
(How to develop your competency skills)การพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยใช้ Competency เป็นตัวกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ 

การพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร มี 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนแรก : การประเมินตนเอง ตาม Competency ตามตำแหน่งงาน
โดยวิเคราะห์ว่าตนเองมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือพฤติกรรมอยู่ในระดับใด  

ตัวอย่างการพัฒนา Competency ของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service ) 
หัวข้อที่ต้องการพัฒนา :  ทักษะการสื่อสารด้วยวาจา (ทักษะ : Skill)
ระดับของความสามารถ :
- ระดับพื้นฐาน (มีความรู้ ,ทำได้)  > ให้รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน รับฟังผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ แยกประเด็นได้ถูกต้อง
- ระดับประยุกต์ใช้ได้ (มีความเข้าใจ,ปรับใช้ได้)   >  ใช้ประโยคคำพูดและน้ำเสียงได้เหมาะสมกับผู้ฟัง ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- ระดับผู้เชี่ยวชาญ (แนะนำหรือให้คำปรึกษาได้)  >  แนะนำผู้อื่นถึงหลักและวิธีการในการสื่อสารกับผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ โน้มน้าวหรือชักจูงให้ผู้ฟังคล้อยตาม เจรจาต่อรองในสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้

ขั้นตอนที่สอง : วางแผนในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
โดยตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ และกำหนดระยะเวลาที่จะสำเร็จให้ชัดเจน โดยเรียงลำดับตามความสำคัญของหัวข้อต้องการพัฒนา อาทิ 
- การพัฒนาความรู้ (ระบุให้ชัดเจนว่าความรู้เกี่ยวกับอะไร) 
  วิธีพัฒนาความรู้ (Knowledge)   >  อ่านข้อมูล ฟังบรรยาย จัดกลุ่มการเรียนรู้
- การพัฒนาทักษะ (ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการพัฒนาทักษะด้านใด)
  วิธีพัฒนาทักษะ (Skill) > กรณีศึกษา การสาธิต  การเล่นบทบาทสมมติ 
- การพัฒนาวิธีการทำงานที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   วิธีพัฒนาคุณลักษณะ (Attributes) > การวิเคราะห์ การทดลองทำ การเล่นเกมส์ที่ถูกออกแบบไว้ด้านนี้

ขั้นตอนที่สาม : การติดตามผลการเปลี่ยนแปลง
โดยการประเมินผลการพัฒนาตนเองทำได้ดังนี้
- การประเมินผลด้วยแบบทดสอบ (Pre-Test, Post-Test) เหมาะสำหรับ competency  กลุ่มความรู้ (Knowledge) 
- การประเมินผลด้วยการสังเกตพฤติกรรม (จดบันทึกการเปลี่ยนแปลง)
 
กลุ่มทักษะ (Skill) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการสังเกตพฤติกรรม 1-3 เดือน  
กลุ่มคุณลักษณะ (Attributes) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการสังเกตพฤติกรรม 6-12 เดือน

บทความโดย
 
คุณกฤติยา เลาหะกุล
3 กันยายน 2562
 Editors Pick

5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center
วิธีสร้าง Motivation ให้กับทีมงาน Contact Center article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร
5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
สื่อสารผิดเพราะความคิด article
5 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของ Contact Center article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
Microsoft Teams Direct Routing article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article