5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article

5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า
(5 Ways to Show Empathy in Customer Service)

คำว่า “Empathy” หมายถึง การเอาใจใส่ และความร่วมรู้สึก ซึ่งนัยของความหมายนี้ถูกนำไปใช้ในบริบทของการบริการลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและองค์กร ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น  Empathy จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ให้บริการที่มีความสามารถในการเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของลูกค้า เสมือนเป็นการนำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของลูกค้าและมองเห็นปัญหาจากมุมมองของพวกเขา ซึ่งการแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้านั้น สามารถทำได้หลายวิธี 
 
• รับฟังลูกค้า
ตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกค้าเล่าหรืออธิบายปัญหาให้จบ บางครั้งลูกค้าต้องการระบายความเดือนร้อนหรือความไม่พอใจ อย่าด่วนสรุปและรีบตัดบทลูกค้า เพราะหากเราทราบความกังวลของลูกค้า ก็จะสามารถแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้
 
• ทวนและยืนยันความต้องการของลูกค้า
เมื่อฟังลูกค้าเล่าปัญหาจบแล้ว เจ้าหน้าที่ควรทวนข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกับลูกค้า โดยการเรียบเรียงคำพูดของเจ้าหน้าที่เองจากความเข้าใจที่ได้รับฟัง ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ลูกค้าสบายใจที่เจ้าหน้าที่เข้าใจปัญหาและความต้องการได้ถูกต้อง
 
• ให้เกียรติลูกค้า
การให้เกียรติลูกค้า ทำได้โดยมีการกล่าวชื่อลูกค้าเป็นระยะๆ ระหว่างการสนทนา การใช้คำพูดที่สุภาพ การใช้ภาษากายต่างๆ เช่น การสบตาระหว่างการสนทนา การยืนที่มีระยะห่างเหมาะสม เป็นต้น  นอกจากนั้น การควบคุมอารมณ์ตลอดการให้บริการลูกค้าที่แสดงอารมณ์โกธร ก็เป็นการให้เกียรติลูกค้าเช่นกัน
 
• ใช้คำพูดเชิงบวก
การใช้คำพูดที่แสดงถึงความเข้าใจและใส่ใจในปัญหาของลูกค้า จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่ว่าจะพยายามดูแลปัญหาที่ได้แจ้งมา ในบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด แต่สามารถแสดงถึงความพยายามและความเอาใจใส่ไปยังลูกค้าได้ผ่านการใช้คำพูดเชิงบวก

ตัวอย่างคำพูดเชิงบวก
  • ดิฉัน/ผมเข้าใจในความกังวลของท่าน
  • ดิฉัน/ผมขอภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  • ดิฉัน/ผมจะรีบประสานงานไปยังทีมงานที่รับผิดชอบ
  • ขอบคุณที่ให้โอกาส…  ได้ดูแลท่าน (หรือ ชื่อลูกค้า)
• มีทัศนคติเชิงบวกอยู่เสมอ
การแสดงความเข้าใจลูกค้ารายแรกของวันเป็นเรื่องง่าย แต่เพื่อที่จะบริการและปฏิบัติต่อลูกค้ารายสุดท้ายแบบเดียวกับที่ให้บริการลูกค้ารายแรกนั้น เจ้าหน้าที่ต้องคิดบวกและมีแรงจูงใจไม่ว่าสถานการณ์จะน่าหงุดหงิดเพียงใด  ลองหาวิธีทำให้สมองปลอดโปร่งและสลัดความเครียดที่เกิดขึ้น อาทิ ยืดเส้นยืดสายที่โต๊ะทำงานระหว่างพัก พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน หรือ เดินออกไปสูดอากาศภายนอกสักครู่
 
การแสดงออกถึงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) จะส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ว่าผู้ให้บริการเข้าใจพวกเขาผ่านคำพูด น้ำเสียง ภาษากาย และสัญญาณอื่นๆ ขึ้นอยู่กับว่าบทสนทนาที่เกิดขึ้น และขอฝากว่าการบริการที่ใส่ใจเป็นทักษะที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทุกท่านฝึกฝนได้ และเมื่อให้บริการลูกค้าด้วยใจ ก็จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเช่นกัน

บทความโดย
คุณกฤตาภร ณ นคร
27 กุมภาพันธ์ 2566

อ้างอิงจาก : https://www.freshworks.com/freshdesk/customer-service-skills/guide-empathy-customer-service-blog/ และ https://www.wixanswers.com/post/empathy-in-customer-service
 Editors Pick

5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center
วิธีสร้าง Motivation ให้กับทีมงาน Contact Center article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร
5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
สื่อสารผิดเพราะความคิด article
5 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของ Contact Center article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
Microsoft Teams Direct Routing article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article