การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article

การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ

ปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นระบบบริการพื้นฐานที่จำเป็นต้องมี  ดังนั้นเกือบทุกองค์กรหรือธุรกิจ นอกจากการมีเลขหมายโทรศัพท์ หรือ ระบบโทรศัพท์สํานักงาน เพื่อใช้ในการติดต่อกับคู่ค้าและลูกค้าแล้ว  เวปไซต์ ก็ถือได้ว่าเป็นช่องทางในการติดต่อองค์กรหรือธุรกิจ ได้อีกเช่นกัน 

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี  WEBRTC  นั้นสามารถนำมาต่อยอดในการสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น  โดยมีตัวอย่างของ บริการ WEBRTC ดังนี้

• บริการ  Click to  Call    เป็นรูปแบบบริการที่ลูกค้าหรือผู้ติดต่อสามารถพูดคุยติดต่อบริษัทได้ผ่านหน้า website   องค์กรหรือกิจการโดยไม่ต้องใช้บริการโทรศัพท์ 

• บริการ  Web conference  เป็นรูปแบบบริการประชุมทางโทรศัพท์ โดยใช้ช่องทาง  อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อกับ Conference server  หรือ  PBX   

• บริการ Remote  office เป็นรูปแบบบริการที่ ให้พนักงานขององค์กร สามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์สํานักงาน จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เสมือนอยู่ในสํานักงาน

• บริการ Remote agent เป็นรูปแบบบริการที่นำ WEB RTC  เชื่อมต่อกับ  ระบบคอลเช็นเตอร์  โดยที่พนักงานรับสายจะต้องเชื่อมต่อระบบผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเป็นลักษณะการทำงานจากบ้าน หรือนอกสำนักงาน

• บริการ  Mobile call Application  เป็นรูปแบบบริการที่ต่อยอดเพิ่มเติม โดยการนำ  WEBRTC  SDK  พัฒนาเป็น  Application  ที่รองรับ  Mobile device ซึ่งผู้พัฒนากำหนดค่าการเชื่อมต่อของระบบ WEBRTC ได้และทำสามารถเพิ่มบริการต่างๆ นอกจากบริการโทรศัพท์ เช่นการคิดค่าบริการโทรศัพท์,เชื่อมต่อกับ บิลลิ่ง,เชื่อมต่อระบบ ฐานข้อมูลหรือ ไดเรคทอรี่อื่นๆ  เป็นต้น

• บริการ Office branches interworking   เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์สํานักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา เข้าด้วยกันผ่าน  WEBRTC  gateway

• บริการ Cloud IPPBX   เป็นรูปแบบการให้บริการระบบโทรศัพท์ผ่าน Cloud  และรองรับการเชื่อมต่อของเครื่องลูกข่ายผ่าน  WEBRTC  service  
 
 
Web_RTC3_CallCenterMaster
 
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ ยังมีประโยชน์ที่น่าสนใจอีกหลายประการ อาทิ

• ประหยัดค่าใช้จ่าย
- การเปลี่ยนบริการโทรฟรีจาก หมายเลข 1800 ปกติเป็นการคิดค่าโทรศัพท์จากเจ้าของเลขหมาย เป็นบริการโทรผ่านบริการ  WEBRTC ที่ไม่ต้องมีค่าบริการโทรศัพท์
- การเชื่อมต่อโทรศัพท์หลายๆสาขาเข้าด้วยกันผ่าน  WEBRTC โดยไม่ต้องใช้  VPN ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการลดทอนคุณภาพเสียง ได้

• เพิ่มช่องทางการให้บริการ  เช่น เพิ่มการติดต่อผ่านหน้า  website ,mobile application  เป็นต้น
• เพิ่มการให้บริการที่ดีขี้น   เช่น การให้บริการแบบ  Video  Call 
• ลดความซับซ้อนของเครือข่าย ในการเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์สำนักงาน
• เพิ่มความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยี  Voice file wall  เข้ามาช่วยทำงาน

ในการเทคโนโลยี WebRTC ไปใช้กับองค์กรหรือธุรกิจนั้น จำเป็นจะต้องทำการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น  เช่น รูปแบบขององค์กรหรือธุรกิจ ,กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการ ,ระบบโทรศัพท์สำนักงาน รวมถึงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เพื่อที่จะออกแบบพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้ WEBRTC  Service  สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบโทรศัพท์สำนักงานทั้งแบบ   Analog ,Digital ,Hybridge และ IPPBX  ได้โดยต้องเพิ่มอุปกรณ์ตามความจำเป็นในการให้บริการ  WEBRTC  
 
 
บทความโดย
 
คุณภูวิช แก้วหาญ
ผู้จัดการประจำภูมิภาค 
บริษัท เทคโนมิค ซิสเตมส์ จำกัด , ประเทศสิงคโปร์
Tel :0818014647
Email : phuwish@tecnomic.com
www.tecnomicsystems.com
Twitter :  @phuwish_k Editors Pick

5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center
วิธีสร้าง Motivation ให้กับทีมงาน Contact Center article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร
5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
สื่อสารผิดเพราะความคิด article
5 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของ Contact Center article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
Microsoft Teams Direct Routing article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article