5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article

5 เทคนิคการบริหาร Contact Center
5 Tips for Contact Center Managementด้วย Contact Center เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และการบริหาร Contact Center เป็นงานที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและสถานการณ์ต่างๆ

Call Center Master ขอแบ่งปัน 5 เทคนิคการบริหารหน่วยงาน Contact Center ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

1. ส่งรายงานสรุปการทำงานของหน่วยงาน (Daily Report) ให้ Agent รับทราบ
จัดทำตัวเลขภาพรวมที่เข้าใจง่าย และส่งให้ Agent ทุกเช้า โดยวัตถุประสงค์ของรายงานเพื่อให้ทีมงานรับทราบถึงผลการทำงาน เทียบกับ KPIs ที่ตั้งไว้ และมีการจัดประชุม (Morning Brief) อย่างสม่ำเสมอ 

2. ตรวจสอบการทำงาน และโค้ชเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบการทำงานของ Agent จะทำให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมงาน และใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวางแผนการพัฒนาหน่วยงาน  รวมถึงใช้ข้อมูลเพื่อโค้ช Agent เป็นรายบุคคล ซึ่งสามารถลดจุดอ่อนของ Agent และเพิ่มคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 
3. ศึกษาการทำงานเพื่อลดระยะเวลาการสนทนา (AHT) และ เพิ่มอัตราการให้บริการสำเร็จในสายแรก (FCR)
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาและระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้บริการลูกค้า จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะมากขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น ปิดสายในครั้งแรกได้มากขึ้น จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
นอกจากนั้น การลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น และเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจของ Agent จะช่วยเพิ่มอัตราการให้บริการสำเร็จในสายแรก (FCR) ได้
 
4. วางแผนการพัฒนาทีมงานเพื่อรองรับการบริการแบบ Omni-Channel 
ด้วยความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันต้องการติดต่อผ่าน Social Media มากขึ้น การให้บริการแบบ Omni-Channel จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และหากหน่วยงานมี Multi-Tasking Agent จะสามารถบริการจัดการปริมาณลูกค้าการติดต่อในแต่ละช่วงเวลา (Traffic) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
5. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivate) ให้แก่ทีมงาน 
ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และการทำงานที่บ้าน (WFH)  ซึ่งทุกคนได้รับผลกระทบและอยู่ในความตึงเครียด ในสภาวะนี้ทำให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงานได้ง่าย  ในการบริหารทีม หัวหน้าทีมควรจะทำความเข้าใจเป้าหมายในการทำงานแบบ Work from home ให้ชัดเจน จะมีการวัดผลการทำงานอย่างไร และวางแผนให้พนักงานหาความรู้ใหม่ๆ ผ่านช่องทาง Online  เป็นต้น  นอกจากนั้น สร้างการพูดคุยกันระหว่างทีมงานอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการ update ข้อมูลต่างๆ  ผลงานของทีม รวมถึงเรื่องส่วนตัวของทีมงาน  และแนะนำแนวทางการทำงานแบบ WFH อย่างมีความสุข เพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าที่

บทความที่เกี่ยวข้อง : Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข

บทความโดย

คุณกฤตาภร ณ นคร
13 มกราคม 2564
 Editors Pick

5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center
วิธีสร้าง Motivation ให้กับทีมงาน Contact Center article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร
5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
สื่อสารผิดเพราะความคิด article
5 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของ Contact Center article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
Microsoft Teams Direct Routing article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article