ReadyPlanet.com

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ
(5 Essential Skills for Quality Assurance in Call Center)ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่พึงพอใจ และนำข้อมูลจากการตรวจสอบไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น บุคคลากรผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (เจ้าหน้าที่ QA)  จำเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5 ทักษะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA) ต้องหมั่นฝึกฝน ประกอบด้วย

1.  ทักษะการอ่านและเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ QA ต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ และความเข้าใจในข้อมูลผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการให้บริการ สามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือการบริการขององค์กร และประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งความรู้เหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการบริการ และใช้ในการให้คำแนะนำหรือถ่ายทอดความรู้ได้ 

2. ทักษะการฟังเชิงวิเคราะห์  เจ้าหน้าที่ QA มืออาชีพ จะต้องสามารถวิเคราะห์หรือแจกแจงข้อมูล (สาเหตุ ผลกระทบ ผู้เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ ข้อเสนอแนะหรือทางเลือก) ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถกำหนดกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจนได้ 

3. ทักษะการจับประเด็น  จากการฟัง File เสียง สามารถจับสาระสำคัญของสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น แยกแยะสาระสำคัญกับรายละเอียดได้ มีความคิดเชิงเชื่อมโยง สรุปใจความสำคัญและสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ 

4. ทักษะการสื่อความและการเขียน การเขียนรายงานการตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่พบ และคำแนะนำ ที่ตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  การสื่อความมีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้ และปราศจากอคติในการตรวจสอบ 

5. ทักษะการพูดและให้คำแนะนำ  การให้ข้อมูลและคำแนะนำการบริการตามขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ หรือแนะนำเทคนิคในการให้บริการ และสามารถการถ่ายทอดข้อมูลหรือขั้นตอนการบริการได้ นำเสนอแนวทางเลือกที่เหมาะสม พร้อมทั้งอธิบายถึงประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกเหนือจากทักษะที่กล่าวมาแล้ว ยังมีทักษะที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น ทักษะการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงาน เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA)  มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานและการบริการ เพื่อให้ทีมงานบริการลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและได้รับความพึงพอใจ

บทความโดย
คุณกฤติยา เลาหกุล
2 ตุลาคม 2562Editors Pick

การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
Microsoft Teams Direct Routing article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article