ReadyPlanet.com

HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article

HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2


        จากบทความตอนที่ 1 ทาง Call Center Master ได้นำเสนอ 5 ทักษะที่ใช้พิจารณาคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Agent  ประกอบด้วย น้ำเสียง การพูด การฟัง การจับประเด็น และ การถ่ายทอดเรื่องราว 
         นอกจากทักษะเหล่านี้ HR ยังมีเกณฑ์อื่นๆ ประกอบการพิจารณา อาทิ
 
  • การแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ ในการสัมภาษณ์ HR จะมีคำถามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ให้ผู้สมัครฯได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งคำถามนี้จะสะท้อนทัศนคติหรือพฤติกรรมต่างๆ ของผู้สมัคร เช่น การเผชิญหน้ากับปัญหาหรือการหลบเลี่ยงปัญหา  การกล่าวถึงผู้อื่นในเชิงบวกหรือลบ  รวมถึงการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เป็นต้น

  • ความน่าเชื่อถือ การสบตาของผู้สมัครระหว่างการสนทนากับผู้สัมภาษณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่สนทนาได้  เนื่องจากการสบตา (Eye Contact) แสดงความมั่นใจ และจริงใจในข้อมูลที่กำลังพูดอยู่  

  • การวางแผนในการทำงาน ตัวอย่างคำถามเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานหรือเรียงลำดับความสำคัญของงาน เช่น การวางแผนของผู้สมัครในอนาคต หรือคำถามที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการ เมื่อได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ  เป็นต้น

  • การตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบ ความมีวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Agent เพราะเมื่อพนักงานมาสายและไม่ตรงต่อเวลา หรือลางานฉุกเฉินบ่อยๆ จะมีผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานโดยตรงและมีผลกระทบต่อบริษัทในแง่ของพนักงานไม่เพียงพอกับปริมาณสายที่เข้ามา

  • ความเข้ากันได้ของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และองค์กร  HR จะวิเคราะห์ พฤติกรรม ทัศนคติ  ว่าสามารถทำงานร่วมกัน กับหัวหน้า ทีมงาน หรือหน่วยงานที่ผู้สมัครฯจะต้องเข้าไปอยู่ได้ไหม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในภายหลัง

เนื่องจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Agent เปรียบเสมือนตัวแทนขององค์กร หากเจ้าหน้าที่ Call Agent  แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับลูกค้า ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ขององค์กร  ผู้คัดเลือก (HR) จึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ Call Agent เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่รับผิดชอบ

บทความโดย
 
คุณกฤติยา เลาหะกุล
4 กุมภาพันธ์ 2563
 Editors Pick

10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article