ReadyPlanet.com

การให้บริการ WebRTC article

การให้บริการ WebRTC (WebRTC คืออะไร ตอนที่ 2)

จากบทความตอนที่คราวที่ผ่านมาจะแสดงให้เห็นถึง หลักการทำงานของบริการ WebRTC และการเชื่อมต่อของระบบทั้งหมด ทั้งนี้ลักษณะการเชื่อมต่อของ  WebRTC   จะมี 2 แบบดังนี้
1) แบบ P2P  (Peer to Peer)   เป็นการใช้งาน WebRTC เบื้องต้นมีความยุ่งยากน้อยที่สุด มีอุปกรณ์ต้นทางเชื่อมต่อจากสัญญาณอุปกรณ์ปลายทางโดยตรง ทั้งนี้ในการประมวลผลข้อมูล เสียง ไฟล์ข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว  ก็จะเป็นหน้าที่ของอุปกรณ์ต้นทางและอุปกรณ์ปลายทาง   แต่การให้บริการ  WebRTC  แบบ  P2P  ก็ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น 
 • ไม่สามารถให้บริการได้หลายคนพร้อมกันได้  
 • ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ของการบริการ 
 • คุณภาพของการบริการ WebRTC ขึ้นอยู่กับ
  - คุณสมบัติของอุปกรณ์ต้นทางและ อุปกรณ์ปลายทาง
  - ความเร็วในการรับส่งข้อมูล
  - การเข้ารหัสเสียง หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่มีความแตกต่าง
2) แบบ P2S ( Peer to Server ) เป็นการใช้งาน WebRTC ที่มีส่วนประกอบเพิ่มเติมเรียกว่า   Media  server   โดยมีคุณสมบัติหลักๆดังนี้
 • รองรับการเชื่อมต่อหลายๆอุปกรณ์ สามารถสนทนาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันได้
 • รองรับการเชื่อมต่อแบบกลุ่ม เช่นการประชุม แบบเสียงหรือภาพเคลื่อนใหว
 • รองรับการบันทึก เสียง ภาพเคลื่อนใหวที่การจากการสนทนาได้
 • รองรับการแปลงข้อมูลการเข้ารหัส เสียง ภาพเคลื่อนใหว ตามที่อุปกรณ์ต้นทางและปลายทางรองรับ
 • รองรับการแสดง เสียง ภาพเคลื่อนใหว ที่บันทึกไว้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆได้
 • รองรับการตั้งค่าความปลอดภัยของเชื่อมต่อได้
จากคุณสมบัติของ  Media server  ข้างต้น จะเห็นว่า Media server มีหน้าที่หลัก จัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต้นทางและอุปกรณ์ปลายทาง  ประมวลผลข้อมูลเสียง และภาพเคลื่อนไหว  โดยมีความแตกต่างที่น่าสนใจดังนี้
 • สามารถให้บริการ WebRTC  หลายๆอุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถรับส่งข้อมูลเสียง ภาพเคลื่อนใหว ได้เร็วขึ้น  เพราะมี Media  server  จัดการ ประมวลผลให้
 • สามารถแปลงการเข้ารหัส ข้อมูลเสียง ภาพเคลื่อนใหวที่แตกต่างกันให้เป็นไปตามรูปแบบของอุปกรณ์ต้นทางและอุปกรณ์ปลายทางได้
 • สามารถปัองกันการ ดักฟังจาก เครือข่ายได้
 • ในบางกรณี การให้บริการ  WebRTC  แบบ  P2S  อาจจะใช้ความสามารถของระบบ IPPBX  หรือ  Call center  เข้ามาจัดการรูปแบบบริการ  WebRTC เช่น มีระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ  (IVR)  มีระบบคิวจัดการสายที่ให้รอในกรณีที่มีการใช้บริการมากขึ้น ดังภาพประกอบนี้ 
WebRTC2
 
ภาพประกอบ WebRTC 

จากการรูปแบบการให้บริการ WebRTC  ทั้ง 2 แบบส่วนประกอบอื่นๆ เช่น  STUN Server  ,TURN Server,WEB Server  ยังคงเป็นส่วนประกอบหลักในการให้บริการ  WebRTC  คราวหน้าจะต่อด้วยการนำเสนอตัวอย่าง รูปแบบ หน่วยงาน องค์กร หรือ ธุรกิจที่น่าสนใจในการให้บริการ WebRTC  เพื่อเพิ่มมูลค่า และช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ ผู้ใช้บริการ.

บทความโดย
 
คุณภูวิช แก้วหาญ
ผู้จัดการประจำภูมิภาค บริษัท เทคโนมิค ซิสเตมส์ จำกัด , ประเทศสิงคโปร์
Tel :0818014647
Email : phuwish@tecnomic.com
www.tecnomicsystems.com
Twitter:@phuwish_k

2 สิงหาคม 2561

 Editors Pick

การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
Microsoft Teams Direct Routing article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article