ReadyPlanet.com

ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article

ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center
Call Center Metrics, You need to know

          การบริหาร Call Center เป็นงานที่ท้าทายมาก ซึ่งความสำเร็จของงานมาจากหลายองค์ประกอบ อาทิ การประเมินจำนวนการติดต่อล่วงหน้า (Volume Forecast) การวางแผนอัตรากำลัง (Shift Planning) และ คุณภาพงานของเจ้าหน้าที่ (Agent Performance)  เนื่องจาก เราไม่ได้เป็นผู้กำหนดกำหนดจำนวนลูกค้าที่จะติดต่อมาในแต่ละวัน   บางวันมี Case พิเศษเกิดขึ้น  รวมถึงอาจจะมีเหตุฉุกเฉินที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาทำงานตรงเวลา เป็นต้น  

          เพื่อบริหารหน่วยงาน Call Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรนำข้อมูล หรือ ค่าต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประกอบด้วย

  • แนวโน้มจำนวนสายที่ติดต่อมายัง Call Center (Volume Trend) 
เป็นการนำประวัติการติดต่อของลูกค้า (Historical data) มาใช้ในการวางแผนจัดอัตรากำลัง โดยดูย้อนหลัง 12 เดือน หรือมากกว่านั้น และวิเคราะห์รูปแบบ (Pattern) ของวัน เวลา และเดือนที่มีจำนวนสายแตกต่างกัน

  • ความแม่นยำในการประเมินจำนวนสายลูกค้า (Forecast Accuracy)
การวิเคราะห์ความแม่นยำ โดยเปรียบเทียบการประเมินจำนวนการติดต่อ กับ จำนวนการติดต่อจริงที่ได้เกิดขึ้น เพื่อปรับใช้ในการวางแผนงานในอนาคต

  • อัตราที่รับสายไม่ได้ (Abandon Rate)
การวิเคราะห์ปริมาณ หรือ อัตราของสายที่ไม่ได้รับ จะทำให้ทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เช่น อาจจะพบว่ามีจำนวนสายมากกว่าที่ประเมินไว้ หรือ เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เนื่องจาก กำหนดเวลาพักไม่เหมาะสม เป็นต้น

  • อัตราความรวดเร็วในการรับสาย (Service Level)
เนื่องจากความรวดเร็วในการรับสาย จะมีผลกับความพึงพอใจของลูกค้า เราควรจะวิเคราะห์ดัชนีนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง

  • ความสามารถในการแก้ปัญหาสำเร็จในสายแรก (First Call Resolution Rate)
หากเจ้าหน้าที่สามารถปิดเคสในการติดต่อกับลูกค้าเพียงครั้งเดียว จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จึงควรศึกษากรณี หรือ คำถามที่เจ้าหน้าที่ควรจะปิดได้ในการติดต่อครั้งเดียว และพัฒนาทีมให้มีศักยภาพทุกๆ คน

  • เวลาเฉลี่ยในการให้บริการต่อสาย (Average Handling Time)
การวิเคราะห์เวลาเฉลี่ยในการบริการต่อสาย จะทำให้วางแผนอัตรากำลังได้อย่างแม่นยำขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้ การกำหนด KPI ของเวลาคุยสาย ไม่ควรจะกระทบความพึงพอใจของลูกค้าที่ต้องการขอรับบริการด้วย

  • คุณภาพการบริการ (Service Quality)
คุณภาพของการบริการ คือ หัวใจของงาน การตรวจสอบคุณภาพการบริการจึงจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอ และนำผลการตรวจสอบมาใช้ในการพัฒนาการบริการทั้งระดับหน่วยงาน และองค์กร

  • ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Score)
การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า จะทำให้ทราบความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และเป็นข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาการบริการ นอกเหนือจากการทำ QA โดยเจ้าหน้าที่ในองค์กร

  • อัตราการลาออกของเจ้าหน้าที่ (Agent Turnover Rate)
การวิเคราะห์การลาออกของพนักงาน จะทำให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการเตรียมพนักงาน และกำหนดนโยบายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมงาน
 
        

บทความโดย
 
คุณกฤตาภร ณ นคร
16 มกราคม 2562Editors Pick

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article