ReadyPlanet.com

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Effective Communication


การสื่อสารที่ดี นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างประสิทธิภาพการทำงาน  ลดปัญหาความเข้าใจที่ผิดพลาด  ตลอดจนเสริมสร้างการสื่อสารอย่างจูงใจ  เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของการสื่อสาร  ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทีมงาน

การสื่อสารเป็นการติดต่อสื่อสารกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้สึก  นึกคิด  ทัศนคติ ระหว่างกัน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม  การสื่อสารที่สมบูรณ์จำเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์  เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน  โดยผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1.  ผู้รับสาร – ผู้ส่งสาร  จะต้องมีความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์ในเรื่องที่จะสื่อสารกัน  และมีความสนใจในเนื้อเรื่อง  หรือประเด็นที่จะสื่อสาร  ถ้ามีความรู้สึกที่ดี หรือทัศนคติที่ดี  ก็จะมีความพร้อมในการรับ หรือส่งสาร

2.  ตัวสาร  จะต้องไม่ซับซ้อน หรือลึกซึ้งมากเกินไป  จะต้องไม่มีความขัดแย้งในตัวสารเอง  สารเรื่องเดียวกัน อาจนำเสนอได้หลายวิธี  จึงต้องเลือกวิธีนำเสนอสารให้อุปสรรคในการสื่อสารน้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย  บางครั้งอาจต้องนำเสนอทั้งการพูด และเขียน  เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

3.  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร  ภาษาเป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร  ต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร  ควรเลือกใช้ถ้อยคำที่สื่อความชัดเจน  ไม่กำกวม หรือยากเกินไป  ไม่ใช้คำศัพท์เฉพาะกลุ่ม  โดยเฉพาะถ้าเป็นภาษาเขียน  ต้องระวังอย่างมาก  เนื่องจากผู้อ่านไม่สามารถสอบถาม เพื่อความเข้าใจได้ทันที

4.  สื่อ  ถ้าสื่อในการนำสารเกิดอุปสรรค หรือขัดข้องไม่พร้อมในการนำสาร  ก็จะทำให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผล  เช่น การพูดในสถานที่มีเสียงดังรบกวน หรือเครื่องโทรศัพท์ขัดข้อง  หรือแม้แต่การเขียนหนังสือตัวหวัด  การพิมพ์ที่เลอะเลือน  ก็จะทำให้ผู้รับสารรับได้ไม่สะดวก หรือไม่ได้รับสารที่ครบถ้วน  รวมถึงสมรรถภาพในฟัง หรือการพูด  ก็อาจเป็นอุปสรรคในการสื่อสารได้เช่นกัน

5.  กาลเทศะ และสภาพแวดล้อม  สถานที่  เวลา  และสภาพแวดล้อม  ที่เหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี  เข้าใจที่ตรงกัน  ไม่ต้องรีบเร่งรวบรัด จนไม่ได้ใจความที่ถูกต้อง

ถ้าเราเข้าใจถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีแล้ว  ก็สามารถแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ให้หมดไป  ซึ่งจะต้องมีการใช้ไหวพริบ  มีความพยายามตั้งใจจริง และอาจอาศัยบุคคลอื่นให้ช่วยวิเคราะห์แนะนำ  ก็จะเป็นตัวผลักดันให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ และส่งผลถึงการพัฒนาองค์กรต่อไป


บทความโดย

คุณรุ่งระวี พันธานนท์
Operation Manager
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

23 พฤศจิกายน 2560
Editors Pick

Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article