ReadyPlanet.com

Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article

Functions ที่สำคัญของระบบ CRM (Sales Automation) เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ

 

สำหรับยุคสมัยของ Social Media และ Big Data นี้ การนำระบบ CRM (Sales  Automation) มาช่วยในการขายหรือช่วยพนักงานขาย ถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังอย่างมาก เพราะระบบจะมาช่วยให้กระบวนการขายมีความคล่องตัว มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขายให้อัตโนมัติ ซึ่ง Solution ของระบบ CRM Sales  Automation ส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดจะมีคุณลักษณะต่อไปนี้

 
1. การบริหารจัดการลูกค้า (Account/Contact Management หรือ Customer Management)

คือการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่เคยมีการติดต่อกันมาก่อนรวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าไว้ในระบบ CRM เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีข้อมูลลูกค้าและรู้จักลูกค้า  (Know Your Customer) ทำให้การทำงานประสานงานกันรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โอกาสที่จะทำงานผิดพลาดลดลง รวมถึงการบริการลูกค้าได้ดีขึ้นด้วย โดย Solution ของระบบ CRM ส่วนใหญ่จะจัดกลุ่มลูกค้าหลักๆ ออกเป็น 2 กลุ่มคือ
  • Account ในระบบ CRM ส่วนใหญ่จะหมายถึงข้อมูลลูกค้าที่เป็นองค์กร (B2B) นิติบุคคลต่างๆ เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานในองค์กรลูกค้า เป็นต้น
  • Contact ในระบบ จะหมายถึง บุคคลที่คุณติดต่อได้ โดยบุคคลนั้นอาจจะเป็นผู้ติดต่อของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล (Account) เช่น พนักงานจัดซื้อ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาของลูกค้า หรือจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง (B2C) โดยใช้การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์, Fax, Email, เอกสารทางไปรษณีย์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ   Account กับ Contact ในระบบ CRM จะมีข้อมูลที่ผูกพันธ์กันอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ เมื่อต้องการติดต่อกับองค์กร (Account) เหล่านี้จำเป็นต้องติดต่อผ่านผู้ติดต่อ (Contact) ที่เป็นบุคคลจริงๆ ขององค์กรนั้นแทน โดย Account หนึ่งอาจจะมีผู้ติดต่อได้มากกว่าหนึ่งคน ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ต้องการติดต่อและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง
 
2. การบริหารจัดการงาน (Activity/Task Management)

เป็นระบบการบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับพนักงานขององค์กร เช่น มีประชุมกับลูกค้า มีนัดโทรคุยกับลูกค้า มีนัดใบเสนอราคาให้ลูกค้า หรือมีนัดว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า เป็นต้น เพื่อเก็บไว้เป็นประวัติว่ามีการติดต่อหรือพูดคุยเรื่องใดไว้บ้างกับลูกค้า เป็นการกันไม่ให้ลืมเวลาย้อนกลับมาดูได้ และเป็นการเตือนด้วยว่าจะมีกิจกกรมอะไรบ้างที่จะต้องทำให้ลูกค้าหรือที่จะติดต่อกับลูกค้า เผื่อในกรณีที่มีคนอื่นดูแลแทนก็จะสามารถทราบความคืบหน้าว่าลูกค้าได้มีการคุยเรื่องใดกันไว้บ้าง กับเจ้าหน้าที่ท่านใดไว้ เป็นต้น
 
3. การบริหารจัดการลูกค้ามุ่งหวัง (Lead Management)

จะครอบคลุมถึงฟังก์ชั่นการสร้างลูกค้ามุ่งหวังจากกลยุทธ์การตลาดๆ ต่าง (Lead Generation) ฟังก์ชั่นการคัดกรอง Lead ที่เข้ามา (Lead Scoring) เพื่อระบุว่าว่าที่ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่สนใจสินค้าหรือบริการขององค์กรจริงหรือไม่ และฟังก์ชั่นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามุ่งหวัง (Lead Nurturing) เพื่อจูงใจให้เขามาเป็นลูกค้าในที่สุด
 
4. การบริหารจัดการการขาย (Sales Order Management)

ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้ฝ่ายขายสามารถ ตรวจสอบคำสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการของตนได้ตรงเวลา พร้อมประวัติการขายสินค้าและบริการของลูกค้าแต่ละรายเพื่อช่วยฝ่ายขายวิเคราะห์แนวโน้มการซื้อของลูกค้าและเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถนำกลยุทธ์การขายต่อยอด Up Selling / Cross Selling ให้กับลูกค้าเก่าได้

5. การบริหารจัดการโอกาสขาย (Opportunity Management)

เป็นกระบวนการในการบริหารจัดการและติดตามโอการในการขายใหม่ (รวมถึงที่เป็นการขายลูกค้ามุ่งหวังใหม่และการขายต่อยอดลูกค้าเก่า) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทราบได้ทันทีว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีโอกาสขายสินค้าและบริการใดได้บ้าง และคาดว่าเมื่อไหร่ควรจะขายได้ 

 
6. ฟังก์ชั่นการคาดคะเนยอดขาย (Sales Forecast Management)

จะทำการคาดการณ์จากโอกาสขายของเจ้าหน้าที่ขายแต่ละรายที่ได้ประเมินโอกาสขายไว้ และดูจากแนวโน้มยอดขายของอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการโฆษณา แคมเปญการตลาดต่างๆ เป็นต้น แต่โดยส่วนใหญ่น้ำหนักจะดูที่โอกาสขายของเจ้าหน้าที่แต่ละรายรวมกันทั้งหมดทั้งปีที่ได้คาดการณ์ไว้
 
7. การสรุปผลรายงาน (Sales Report)

สามารถวัดผลการปฏิบัติงานแบบ Real Time รวมถึงการ Forecast อย่างน้อยตามขอบเขตที่กำหนดเบื้องต้นดังนี้ คือ ผลการขายตามลูกค้าแต่ละราย (Sales Performance by Customer) ผลการขายตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Sales Performance by Customer Segment), ผลการขายตามกลุ่มสินค้าและบริการ (Sales Performance by Product), ผลการขายตามช่องทางการขาย (Sales Performance by Channel)
 
 
บทความโดย
 
คุณสุรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Call Center และ CRM)
30 สิงหาคม 2560
 
บริษัท มโนทัศน์ จำกัด
www.manotouch.com
081-611-9587
 
 
 Editors Pick

10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article